2002-2003

President: Brijesh Vasudeva Rao

Secretary: Prathiba Natesan

Treasurer: Abhishek Bhor

Proegram Coordinators: Charanya, Sachindranath Jayaraman, Vivek Chakravarti

Webmaster: Nandakumar Umashankar